Wednesday, September 18, 2002

Dnešní den se dá zapsat do zvratu našeho oddílu, povedlo se mi sehnat vedoucí, která je potøeba ke vzniku koedukovaného oddílu. Teï už nám nestojí skoro nic v cestì aby jsme se mohly pustit do práce. Tento den jsem také mluvil s jedním èlenem, který mi oznáil, že už nebude chodit do našeho oddílu. To bych od nìj neèekal. Vkládal jsem do nìj velkou dùvìru.
Od dnešního dne Vás všechny budu na tìchto stránkách informovat s dìním v našem oddíle.
Dozvíte se zde vše o pøipravovaných akcích i o tom co se dìlo na schùzkách, dále zde budu publikovat i zápisy z kroniky našeho oddílu.